Ülkemiz İmajının Güçlendirilmesi Amacıyla Türkiye Tanıtım Grubu Oluşturuldu

Ülkemiz İmajının Güçlendirilmesi Amacıyla Türkiye Tanıtım Grubu Oluşturuldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde Türkiye Tanıtım Grubu oluşturuldu. Söz konusu tanıtım grubu türk malı algısı ile ülke imajının dünya pazarlarında güçlenmesi için faaliyette bulunacak. 12 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan yönetmelikte, TTG (Türkiye Tanıtım Grubu)'nun çalışmaları, görevleri ve bütçesi hakkında düzenlemeler yer almaktadır.

Ülkemize katkısı olması temennisiyle.

 

TÜRKİYE TANITIM GRUBUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısı ile ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesini teminen TİM nezdinde kurulan Türkiye Tanıtım Grubunun kuruluş, görev ve faaliyetleri ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakan: Ekonomi Bakanını,

b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

c) Birlik: İhracatçı Birliğini,

ç) Sektörler Konseyi: 5910 sayılı Kanun uyarınca oluşturulan Sektörler Konseyini,

d) TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisini,

e) TTG: Türkiye Tanıtım Grubunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

TTG’nin Kuruluşu, Organları ve Görevleri

TTG’nin kuruluşu

MADDE 4 – (1) TTG, Bakanlıkça belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısı ile ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesi amacıyla faaliyet göstermek üzere TİM nezdinde kurulmuştur.

TTG’nin organları

MADDE 5 – (1) TTG’nin organları şunlardır:

a) Danışma Kurulu.

b) Yönetim Kurulu.

c) İcra Direktörlüğü.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 6 – (1) Danışma Kurulu; Sektörler Konseyi başkan ve üyeleri ile Bakanlık; İhracat Genel Müdürü, Anlaşmalar Genel Müdürü, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü ve Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdüründen oluşur.

(2) Danışma Kurulunun başkanlığını TİM başkanı yürütür. Danışma Kurulu kendi üyeleri arasından iki başkan yardımcısı seçer. TTG, Danışma Kurulu başkanı veya yetkilendireceği yardımcısı tarafından temsil edilir.

(3) Dört yıl için görev yapan Danışma Kurulu, yılda en az bir kez 9 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak toplantıdan önce toplanır.

(4) Danışma Kurulu, toplam üye sayısının en az 2/3’ü ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık bütçe, faaliyetler ve icra planını Bakanlığa sunulmak üzere karara bağlamak,

b) TTG’nin amaçlarının yerine getirilmesine yönelik politika ve stratejileri belirleyerek Bakanlığa sunmak,

c) Yıllık faaliyet raporunu ve söz konusu faaliyetlerin etkilerini inceleyen etki analizi raporunu Bakanlığa sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulu; TİM başkanı, Danışma Kurulu üyeleri arasından Bakanlıkça belirlenen üç üye, TİM’in teklifi ve Bakanlık onayı ile belirlenen TTG’nin faaliyet alanına giren konularda uzman üç üye ve Bakanlıkça belirlenen bir Bakanlık temsilcisinden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun başkanlığını TİM başkanı yürütür. Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan yardımcısı seçer.

(3) Dört yıl için görev yapan Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez toplanır.

(4) Yönetim Kurulu, toplam üye sayısının en az 2/3’ü ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık bütçeyi, faaliyetleri ve icra planını hazırlamak ve görüşülmek üzere Danışma Kuruluna sunmak,

b) Bütçeyi ve icra planını uygulamak,

c) İcra Direktörlüğünce hazırlanan yıllık faaliyet raporunu ve söz konusu faaliyetlerin etkilerini inceleyen etki analizi raporunu Danışma Kuruluna sunmak,

ç) İcra Direktörünün atanmasını teminen Bakanlığa teklifte bulunmak,

d) TTG’nin amaçlarının yerine getirilmesine yönelik politika ve strateji önerileri geliştirmek, genel ve sektörel toplantılar düzenlemek,

e) Bakanlık ve Danışma Kurulu kararları doğrultusunda çalışmalar yapmak,

f) Bakanlık ve Danışma Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak.

İcra Direktörlüğü ve görevleri

MADDE 8 – (1) İcra Direktörlüğü; Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanlığın olumlu görüşünü almak kaydıyla görevlendirilen bir İcra Direktörü ile yeterli sayıda uzman personelden oluşur.

(2) İcra Direktörlüğünün görevleri şunlardır:

a) Yıllık bütçe, faaliyetler ve icra planına ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak,

b) TTG’nin amaçlarının yerine getirilmesine yönelik faaliyet ve projeler geliştirmek, raporlar hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

c) Birlikler tarafından geliştirilen ve yıllık bütçenin en fazla %20’sinin tahsis edileceği sektörel tanıtım projelerini Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Yıllık faaliyet raporunu ve söz konusu faaliyetlerin etkilerini inceleyen etki analizi raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Toplantıların gündemini hazırlamak, toplanma tarihi ile yer ve gündemini üyelere bildirmek ve organizasyonlarını yapmak,

e) Toplantılara ait tutanak, rapor ve diğer dokümantasyonun düzenlenmesini, üyeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesini, dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,

f) Faaliyetlere ilişkin üçer aylık raporlar hazırlayarak Bakanlığa sunmak,

g) Bütçenin hesaplarını tutarak, alınan kararlar doğrultusunda mali işlemleri yürütmek,

ğ) İlgili kurum ve kuruluşlarla haberleşmeyi ve bilgi akışını sağlamak,

h) Çalışmalarla ilgili diğer işlemleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Bütçe

MADDE 9 – (1) TTG’nin gelirleri, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin onbinde üçüne kadar Bakanlıkça belirlenen oranda kesilen katkı paylarından oluşur.

(2) Danışma Kurulunca karara bağlanan yıllık bütçe, faaliyetler ve icra planı, her yılın Kasım ayı içerisinde Bakan veya Bakan tarafından belirlenen Bakanlık personeli başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda görüşülerek onaylanır. Yıllık bütçenin en fazla %20’si sektörel tanıtım projelerine tahsis edilir.

(3) Yıllık bütçe, faaliyetler ve icra planında değişiklik Bakanlık onayı ile yapılır.

(4) Bütçeden harcamalar Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma ve Satım Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde yapılır.

(5) TTG bütçesinden harcama, TTG Yönetim Kurulu başkanı veya yetkilendireceği başkan yardımcısı ve TİM Genel Sekreterinin müşterek imzası ile yapılır.

(6) TTG’nin faaliyetleri kapsamında her türlü görev seyahati, bunlara ilişkin harcama ve giderler TTG bütçesinden karşılanmak üzere, Birliklerin tabi olduğu görev seyahatleri uygulama usul ve esasları çerçevesinde gerçekleştirilir.

(7) TTG’nin faaliyetleri kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile görev seyahatlerinde, Birliklerin tabi olduğu satın alma uygulama usul ve esasları ile görev seyahati uygulama usul ve esaslarına göre yönetim kuruluna ait olan yetki ve sorumluluklar TTG Yönetim Kuruluna; yönetim kurulu başkanına ait olan yetki ve sorumluluklar TTG Yönetim Kurulu başkanına; genel sekreter ve genel sekreterlik personeline ait olan yetki ve sorumluluklar ise, TİM Genel Sekreterine ve TİM Genel Sekreterliği personeline aittir.

(8) TTG kesintileri ve harcamalarına ilişkin kayıtlar TİM Genel Sekreterliği tarafından ayrı bir hesapta tutulur, harcama ile ilgili karar ve belgeler esas alınarak TİM Genel Sekreterliği tarafından muhasebeleştirilir.

(9) TTG’nin faaliyet raporu, hesapları ve bütçesi, bütçe dönemi sonunda bir sonraki yılın Haziran ayında yapılacak TİM genel kurulunda ibra açısından görüşülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 10 – (1) İcra Direktörlüğünde çalışan personel, istihdam giderleri TTG bütçesinden karşılanmak suretiyle TİM nezdinde özel hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir. İcra Direktörlüğünde istihdam edilen İcra Direktörüne ödenen ücretin yıllık toplamı TİM Genel Sekreter Yardımcısının yıllık maaş ve ikramiyeleri toplamından, diğer personele ödenen ücretin yıllık toplamı TİM’de istihdam edilen şube müdürünün yıllık maaş ve ikramiyeleri toplamından fazla olamaz.

TTG’nin faaliyetlerinde Bakanlık yurt dışı temsilciliklerinin katkıları

MADDE 11 – (1) TTG tarafından yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetler, Bakanlık talimatları çerçevesinde ilgili ülkede bulunan Bakanlık yurt dışı temsilciliği aracılığıyla izlenir.

Denetim

MADDE 12 – (1) TTG’nin tüm faaliyet, çalışma, hesap ve işlemleri Bakanlığın idari ve mali denetimine tabidir. TTG’nin, Bakanlığın denetim imkânlarının elvermesi kaydıyla, en az iki yılda bir denetlenmesi esastır. Gerekli görülen hallerde Bakanlıkça ayrıca denetim yaptırılabilir.

Yetki

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğe ilişkin ortaya çıkacak özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve gerekli önlemleri almaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.