İlk Edebi Kitabını Yazanlara Devletten Yaklaşık 28.000 Tl Destek

İlk Edebi Kitabını Yazanlara Devletten Yaklaşık 28.000 TL Destek

Edebiyat alanında ilk kitabını yazanlara destek verilmesi amaçlanmaktadır. Buna yönelik olarak yönetmelik 26.08.2017 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Maddi destek tutarı 276.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarı aşmayacak şekilde belirlenecektir.

Buna göre, 2017 yılında verilebilecek en yüksek maddi destek tutarı 28.346, 86 TL'yi aşmayacaktır.

 

EDEBİYAT ESERLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yeni ve özgün edebiyat eserlerinin üretilmesine, yayımlanmasına, yeni yazarların desteklenmesine yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığının sağlayacağı maddi desteği ve bu destekten yararlanmaya ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bakanlıkça edebiyat eserlerinin üretilmesinde ve bunların yayımlanmasında sağlanacak desteklere yönelik usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Daire Başkanı: Yayımlar Dairesi Başkanını,

ç) Destek sözleşmesi: Yayıncı ile Genel Müdürlük arasında imzalanacak olan ödemeye esas sözleşmeyi,

d) Genel Müdür: Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünü,

f) Kurul: Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme Kurulunu,

g) Yayımcı: Destek başvurusunda bulunan ve desteğe esas olan eseri yayımlayacak olan kurumu veya kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek, Başvuru Şartları, Başvuru Şekli ve Belgeleri

Destek

MADDE 5 – (1) İlk eser niteliği taşıyan bir edebiyat eserini yayımlayacak yayınevine, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre Türk Lirası olarak maddi destek sağlanır. Sağlanacak destekler için ayrılacak kaynaklar, bütçe imkânları ve serbest bırakma oranları çerçevesinde, yılı bütçesinde bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanır ve hiçbir şekilde bu ödeneği aşamaz.

(2) Destek, Kurul kararı ile desteklenecek eserlerin, yayımcı tarafından bütün yükümlülükler yerine getirildikten ve eserin basım ve teslim süreçleri tamamlandıktan sonra ve taraflarca imzalanacak destek sözleşmesine dayanılarak bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili saymanlık aracılığıyla ödenir.

(3) Destek sözleşmesi, destek verilen projeye tahsis olunacak yayın desteğinin kapsamını, şartlarını, tarafların sorumluluklarını, yaptırımları, ödeme şeklini ve diğer hükümleri içerir.

(4) Yayın desteği tutarı, destek konusu eserin basım maliyeti ve niteliği dikkate alınarak, 276.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek miktarı geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenir.

Başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Eseri yayımlayacak yayımcı aşağıdaki şartlar çerçevesinde yayın desteğine müracaat edebilir:

a) Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği veya Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği üyesi olması,

b) Üretilecek eserin dilinin Türkçe olması,

c) Üretilecek eserin edebiyat üretimini artırması ve edebiyata yeni boyutlar kazandırması,

ç) Üretilecek eserin özgünlük taşıması, yurt içinde veya yurt dışında daha önce hiçbir şekilde basılmamış, yayımlanmamış olması,

d) Eserin, başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması,

e) Yazarın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

f) Eserin yazara ait ilk eser olması.

Başvuru şekli ve belgeleri

MADDE 7 – (1) Başvurular, yayımcı tarafından her yıl şubat ve ağustos aylarında Genel Müdürlüğün internet sayfasından temin edilecek başvuru formu ile form ekinde belirtilen belgelerin Genel Müdürlüğe elden ya da posta yoluyla ibraz edilmesi suretiyle yapılır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(2) Başvuru formu ve eklerinde herhangi bir eksiklik olması hâlinde, bu eksikliğin müracaat sahibine bildirilmesinden itibaren on beş gün içerisinde tamamlanması gerekir. Bu süre içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başvurular eserin bütün hazırlık aşamalarından geçmiş, baskıya hazır bir çıktısı ile yapılır.

(4) Başvuru belgeleri iade edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurul, Kurul Kararlarının Açıklanması ve Yayımcının Yükümlülükleri

Kurul

MADDE 8 – (1) Destek başvurularını değerlendirmek, desteklenecek projeleri ve destek miktarını saptamak ve destek sağlanan eserlerin kabulünü gerçekleştirmek üzere, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan oluru ile Kurul oluşturulur.

(2) Kurul, Genel Müdür, Yayımlar Dairesi Başkanı ve Bakanlık dışından Bakan onayı ile belirlenecek yazarlık ve yayımcılık alanında tecrübe ve birikim sahibi kişiler arasından belirlenecek 5 kişi olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Kurul başkanlığını Genel Müdür yürütür.

(3) Bakanlıkça belirlenen üyelerin görev süresi iki yıldır. Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması hâlinde, bir ay içinde yeni üye atanır. Süresi dolan Kurul üyeleri tekrar atanabilir.

(4) Kurul, destek başvurularını değerlendirmek ve teslim edilen eserlerin kabulünü gerçekleştirmek üzere üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Genel Müdür başkanlığında, yılda en az iki kez toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda, Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(5) Toplantılar, Genel Müdürlükçe hazırlanan gündemle yapılır. Başvuru şartlarına uymayan projeler Kurul gündemine alınmaz. Alınan karar tutanağa geçirilir ve Kurul üyelerince imzalanır. Kurul, toplantılarını planlarken Bakanlığın genel bütçe uygulamaları ve sürelerine uygunluk sağlamaya özen gösterir.

(6) Kurul, gerekli gördüğü durumlarda projeler ile ilgili olarak uzmanlara danışabilir.

(7) Kurul üyeleri, görev süreleri boyunca öngörülen desteklerden faydalanmak üzere hiçbir şekilde başvuruda bulunamazlar.

(8) Kurulun sekretarya görevi, Genel Müdürlüğün Yayımlar Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Kurul kararlarının açıklanması

MADDE 9 – (1) Kurul kararları, karar tarihini izleyen on beş gün içerisinde Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

Yayımcının yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) Destek sağlanan yayımcılar,

a) Desteği amacına uygun olarak kullanmakla,

b) Başvuru tarihinden itibaren adres ve iletişim bilgilerinde olabilecek değişiklikleri on gün içerisinde, Bakanlığa yazılı olarak bildirmekle,

c) Destek için başvurduğu eserin konu ve içeriğinde herhangi bir değişiklik yapmamakla,

ç) Bakanlığın projenin aşamaları hakkında istediği bilgi veya belgeleri, azami otuz gün içerisinde Bakanlığa ulaştırmakla,

d) Eseri hiçbir şartla kısmen veya tamamen başkalarına devretmemekle,

e) Kurul tarafından istenmesi halinde eserin ön incelemesini Kurulca belirlenecek uzman kişilere yaptırmak ve yapılan ön incelemeye dair raporu Kurula sunmakla yükümlüdürler.

(2) Yayımcı, başvuru yapılacak ay içinde yalnızca üç eser için müracaat edebilir.

(3) Yayıncı sağlanan desteğin yüzde 35’ini yazara öder. Yazarın sözleşme hükümlerine göre elde edeceği diğer gelirler bu tutarın dışındadır.

(4) Yayın desteği sağlanan yayımcı, birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklere ek olarak eseri, desteğe ilişkin Kurul kararlarının ilanından itibaren 2 ay içinde; en az 1.000 adet basmak ve 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile kitapların üzerinde bulundurulması zorunlu bandrollere ilişkin beyannamenin bir nüshasını teslim etmekle ve yayımlanmış eserin bandrollü 150 nüshasını destek sözleşmesinde belirtilen tarihte Bakanlığa teslim etmekle yükümlüdür. Mücbir sebeplerin varlığı hâlinde eserin teslim tarihi Bakanlıkça belirlenir.

(5) Destek sağlanan yayımcının bu Yönetmelikte veya destek sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde sözleşme ayrı bir ihtara veya işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bu durum, Bakanlıkça yayımcıya bildirilir.

(6) Sözleşmeye aykırılığın ödemenin yapılmasından sonra tespit edilmesi halinde sözleşmenin sona erdiğinin yayımcıya bildirilmesinden itibaren otuz gün içerisinde, Bakanlık tarafından yapılan toplam ödeme, yasal faizleri ile birlikte yayımcı tarafından iade edilir. Bu süre içinde iade edilmemesi halinde, ödemesi yapılan destek tutarı ve faizi genel hükümlere göre tahsil edilir.

(7) Kurulca desteklenmesine karar verilmesine rağmen, yükümlülüklerini yerine getirmeyen yayımcıya bu Yönetmelik kapsamında yeni destek verilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toplantı Harcırahı, Çeşitli ve Son Hükümler

Toplantı harcırahı

MADDE 11 – (1) Toplantıya memuriyet mahalli dışından katılan üyelere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah verilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Başvuru süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2017 yılına ilişkin proje başvuru süresi ve eser teslim tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.