Elektrik Alımları İllerde Defterdarlık Aracılığı ile İhale Yöntemiyle Yapılacak

Elektrik Alımları İllerde Defterdarlık Aracılığı ile İhale Yöntemiyle Yapılacak

Elektrik alımlarının ihaleli yapılması gerektiğine, yapılacak alımlara yönelik ödeneklerin Defterdarlık bütçesine konulacağına ve ihaleli olarak tek elden yapılacak elektrik alımlarında ihalelerin defterdarlık kanalıyla yapılacağına yönelik Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2016/3 sayılı genelgesi aşağıdadır. İllerde çalışan ve bu tür işlerle uğraşanlara duyurulur.

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı: 60478818-010.06.02-1829         18/11/2016

Konu : Elektrik Alımları

GENELGE

(2016/3)

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kanunun “Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler” başlıklı 28’inci maddesinde “Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve merkezî yönetim kapsamındaki idareler için Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla; … elektrik … alımı için; süresi üç yılı geçmemek, … üzere üst yöneticinin onayıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir. …”hükmü yer almaktadır.

Konuya ilişkin olarak Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 13/10/2011 tarihli ve 13316 sayılı Genelgesinde;

- Elektrik alımında, herhangi bir ön şarta tabi olmaksızın hizmet sunucusunu seçme serbestisinin bulunduğu,

- Elektrik alımlarının ihale yolu ile temin edilmesinin esas olduğu,

- Elektrik alımı için birimler itibarıyla ayrı ihaleler yapılabileceği gibi, tüm birimlerin ihtiyaçları için merkezde tek bir ihale de yapılabileceği

belirtilmiştir.

Bu kapsamda, elektrik ihtiyacının temininde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak ve üç yılı geçmemek üzere;

- Taşrada elektrik alımları, 12.01.00.04-01.1.2.00-1-03.2 tertibinden il düzeyinde Bakanlığın tüm birimleri (İlçe Malmüdürlükleri, VDK Birimleri, Denetim Grup Koordinatörlükleri vb.) ile söz konusu tertipten elektrik gideri ödenen hükümet konaklarını da kapsayacak şekilde Defterdarlıklar tarafından yapılacaktır.

- Ödenekler 2017 yılından itibaren zorunlu durumlar hariç sadece Defterdarlıklara tahsis edilecektir.

- Genelgenin yayım tarihi itibarıyla ihale işlem sürecini başlatan (İhale Kayıt Numarası alan), devam eden veya sonuçlandıran birimler alım sürecini ihale mevzuatına uygun şekilde tamamlayacaklardır.

- Genelgenin yayımlandığı tarihten önce ihalesi tamamlanmış alımlarda yer almayan ilçe malmüdürlükleri, hükümet konakları ve diğer birimlerin elektrik giderleri Defterdarlıklar tarafından uygun olması durumunda iş artışı kapsamında değerlendirilecek, aksi durumda bu birimler için ayrıca toplu ihaleye çıkılacaktır.

- Alımlarını ihale yöntemi dışında halihazırda sözleşme veya protokol ile yürüten birimler, söz konusu bu alımlarını sözleşme veya protokol süresince devam ettirebileceklerdir.

- Defterdarlıklar 2017 ve daha sonraki yıllarda yapacakları ihalelerde yukarıda yer alan açıklamaları göz önünde tutarak il düzeyinde tek ihale yapacaklardır.

- Defterdarlıklarca yapılan ihale sonucunda elektrik alımının tedarik edilememesi halinde ihalenin her alım döneminde tekrarlanması şartı ile, alım dönemi için Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 21/03/2013 tarihli ve 3003 sayılı genel yazısında belirtilen hususlar dikkate alınarak elektrik alımı yapılacaktır.

- Defterdarlıklar bu genelgenin uygulanmasına ilişkin her türlü tedbiri alacaklardır.

- Her yıl ihale sürecinin tamamlanmasından sonra ilgili Defterdarlıklar veya herhangi bir nedenle elektrik gideri ödeyecek diğer birimler, elektrik teminine ilişkin Ek’teki formu doldurarak Bakanlığımıza (İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı) yazı ekinde göndereceklerdir.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim