2018 Yılı Damga Vergisi Hesaplama, 2017 Yılı Damga Vergisi Oranları (Son Hali)

2018 Yılı Damga Vergisi Hesaplama, 2017 yılı Damga Vergisi Oranları (Son Hali)

2017 Yılı Damga Vergisi Oranları son mevzuat değişiklikleri ile aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Son olarak kat karşılığı inşaat sözleşmelerine yönelik sözleşmelerde damga vergileri sıfırlanmış olup, güncel damga vergisi oranları tablodaki gibidir.

2018 yılı Damga Vergisi Oranları hakkında bilgi sahibi olmak için malihakem sitesini takip edebilirsiniz. Ayrıca, yine 2017 yılı tablosunda yer alan nisbi oranlara göz atabilirsiniz.

 

2017 yılı Damga Vergisi Oranları (Son Hali) 

 I. Akitlerle ilgili kâğıtlar

Uygulanacak Olan

A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:

 

1. Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine  göre kira bedeli  üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kâğıda taalluk edenler dahil)  

 

(Binde 1,89)

6. (Ek: 28/3/2007-5615/15 md.; Değişik: 4/6/2008-5766/10 md.) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

7. (Ek: 15/7/2016-6728/28 md.) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)   

(Binde 9,48)

8. (Ek: 15/7/2016-6728/28 md.) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri

(Binde 0)

9. (Ek: 15/7/2016-6728/28 md.) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

(Binde 9,48)

10. (Ek: 15/7/2016-6728/28 md.) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

(Binde 9,48)

a) Taksitle satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

   (Binde 0)

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

(Binde 9,48)

ç) Paket tur sözleşmeleri 

(Binde 9,48)

d) Abonelik sözleşmeleri 

(Binde 9,48)

e) Mesafeli satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

11. (Ek: 15/7/2016-6728/28 md.) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

12. (Ek: 15/7/2016-6728/28 md.) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

(Binde 9,48)

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri 

(Binde 9,48)

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri 

(Binde 9,48)

13. (Ek: 15/7/2016-6728/28 md.) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler 

(Binde 9,48)

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

14. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

(Binde 0)

15. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.)  Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

(Binde 0)

16. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.)  Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

(Binde 0)

17. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

(Binde 0)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kâğıtlar:

 

1. Tahkimnameler

(51,40 TL.)

2. Sulhnameler

(51,40 TL.)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında    düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

 

 

(288,60 TL.)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

 1. Meclislerden, resmî heyetlerden ve idarî davalarla ilgili olmayarak  Danıştaydan verilen mazbata, ilâm ve kararlarla hakem kararları:

 

 a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 9,48)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(51,40 TL.)

2. (Değişik: 4/6/2008-5766/10 md.) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları   (Ek hüküm: 15/7/2016-6728/28 md.) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)

                      

 

(Binde 5,69)

III. Ticarî işlemlerde kullanılan kâğıtlar

 

 1. Ticarî ve mütedavil senetler:

 

  a) Emtia senetleri:

 

   aa) Makbuz senedi (Resepise)

(17,80 TL.)

   ab) Rehin senedi (Varant)

(10,50 TL.)

   ac) İyda senedi

(1,80 TL.)

   ad) Taşıma senedi

(0,60 TL.)

  b) Konşimentolar

(10,50 TL.)

  c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

  d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

 2. Ticarî belgeler:

 

  a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(17,80 TL.)

  b) Resmî  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

   ba) Bilançolar

(39,70 TL.)

   bb) Gelir tabloları

(19,10 TL.)

   bc) İşletme hesabı özetleri

(19,10 TL.)

  c) Barnameler

(1,80 TL.)

  d) Tasdikli manifesto nüshaları

(7,80 TL.)

  e) Ordinolar

(0,60 YTL.)

  f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(7,80 YTL.)

IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar

 

 1. Makbuzlar:

 

 a) Resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmî dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmî daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kâğıtlar

 

 

 

 

 

(Binde 9,48)  

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak carî hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kâğıtlar

 

 

 

 

 

 

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

 

(Binde 7,59)

 d) İcra dairelerince resmî daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

 

(Binde 7,59)

 2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tâbidir):

 

  a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere  verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

 

 

(0,60 TL.)

  b) Vergi beyannameleri: (Ek hüküm: 15/7/2016-6728/28 md.) ((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)

 

   ba)  Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(51,40 TL.)

   bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri

(68,60 TL.)

   bc)  Katma değer vergisi beyannameleri

(33,90 TL.)

   bd)  Muhtasar beyannameler

(33,90 TL.)

   be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

 

(33,90 TL.)

  c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(68,60 TL.)

  d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(25,30 TL.)

  e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(25,30 TL.)

  f) (Ek: 18/2/2009-5838/15 md.; Değişik: 15/7/2016-6728/28 md.) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler

(40,20 TL)

 3. Tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispî vergiye tâbi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri

(0,60 TL)