2017 Yılı İhale Mevzuatı Parasal Limitleri

2017 yılı İhale Mevzuatı Parasal Limitleri

2017 yılında geçerli olacak Kamu İhale Kanunu Parasal Sınırları sizler için hesaplıyoruz.

 

Aşağıda yer alan ve yaptığımız hesaplamaların noktasına kadar doğru olduğu 21.01.2017 tarih ve 29955 sayılı Resmi Gazetede parasal sınırların yayımlanması ile teyit edilmiş oldu. Malihakem bir adım önde sizleri bilgiyi erken sunmaya devam etmektedir.

 

2016 yılı Yİ-ÜFE rakamları herkesin malumu olduğu üzere açıklandı. Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre de, ihale mevzuatında kullanılan parasal limitler Yİ-ÜFE üzerinden güncellenmektedir.

Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi

Madde 67- Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmî Gazetede ilân edilir. Ancak güncellemede bir milyon Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz. Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, olağanüstü hallerde, belirtilen tarihin dışında da Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile güncellenebilir.”

Yukarıda yer verilen hüküm ve 2016 yılı için açıklanan oranlar çerçevesinde 2017 yılı ihale mevzuatı parasal sınırlarını tespit etmemiz mümkündür. Burada yer alan parasal limitler 1 Şubat 2017 tarihinden 31 Ocak 2018 tarihine kadar yürürlükte olacaktır.

 İhale ve mali konularla ilgili analiz ve haber okumaki için sitemizde ARAMA yapınız.

 

Kamu İhalelerinde Mimarlık ve Mühendislik (İnşaat, Çevre, Makine vb.) Diplomasının 2017 yılı Bedeli

Her yıl için: 216.681 TL

 

Eşik Değer Limiti (Hesaplama) 2017

8-a kapsamındaki idarelerin mal ve hizmet alımları için: 1.073.525 TL

8-b kapsamındaki idarelerin mal ve hizmet alımları için: 1.789.213 TL

8-c kapsamında yapım işleri ihaleleri için: 39.362.920 TL

 

KİK Payı Limiti: 390.425 TL

 

21 f Pazarlık Usulü İhale Limiti (Pazarlık f Limiti) 2017: 195.205 TL

 

Doğrudan Temin Limitleri 2017

Büyükşehir Kapsamındaki İdareler İçin: 58.555 TL

Diğer İdareler için Doğrudan Temin Limiti: 19.507 TL

Doğrudan temin kapsamında yapılacak bu alım limitlerine KDV dahil değildir. Ayrıca idarelerin ihtiyaçları ifadesi Kanunda kullanıldığından dolayı, piyasa araştırmasının ortalaması üzerinden değil, alınan en düşük fiyat üzerinden değerlendirmelerin yapılması gerekir.

 

İtirazen Şikayet Başvuru Bedelleri 2017

2017 yılında Kamu İhale Kuruluna yapılacak itirazen şikayetlerde ödenecek parasal tutarlar.

İhalelerde hak kaybına uğrayan, uğrama ihtimali olan kişilerin Kamu İhale Kurumuna yapacakları itirazen şikayet başvurularında 2017 yılında en düşük 3.707 TL, en yüksek ise 14.832 TL ödenecektir.

 

Yaklaşık Maliyeti

İtirazen Şikayet Başvuru Bedeli (Tutarı) 2017

618.044 TL’ye kadar olan ihalelerde

3.707 TL

618.044 TL ile 2.472.180 TL arası olan ihalelerde

7.415 TL

2.472.180 TL ile 18.541.351 TL arası olan ihalelerde

11.123 TL

18.541.351 TL ve üzerinde olan ihalelerde

14.832 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMU İHALE TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2017/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2016 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%9,94) arttırılarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesi ile 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 58 inci maddesinin son fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ ile 1/2/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 8.168.201,-TL (Sekizmilyonyüzaltmışsekizbinikiyüzbir Türk Lirası) 8.980.120,-TL (Sekizmilyondokuzyüzseksenbinyüzyirmi Türk Lirası),

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;

1) (a) bendinde belirtilen 976.465,-TL (Dokuzyüzyetmişaltıbindörtyüzaltmışbeş Türk Lirası) 1.073.525,-TL (Birmilyonyetmişüçbinbeşyüzyirmibeş Türk Lirası),

2) (b) bendinde belirtilen 1.627.445,-TL (Birmilyonaltıyüzyirmiyedibindörtyüzkırkbeş Türk Lirası) 1.789.213,-TL (Birmilyonyediyüzseksendokuzbinikiyüzonüç Türk Lirası),

3) (c) bendinde belirtilen 35.804.003,-TL (Otuzbeşmilyonsekizyüzdörtbinüç Türk Lirası) 39.362.920,-TL (Otuzdokuzmilyonüçyüzaltmışikibindokuzyüzyirmi Türk Lirası),

c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 106.531,-TL (Yüzaltıbinbeşyüzotuzbir Türk Lirası) 117.120,-TL (Yüzonyedibinyüzyirmi Türk Lirası), 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası) 234.251,-TL (İkiyüzotuzdörtbinikiyüzellibir Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 106.531,-TL (Yüzaltıbinbeşyüzotuzbir Türk Lirası) 117.120,-TL (Yüzonyedibinyüzyirmi Türk Lirası), 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası) 234.251,-TL (İkiyüzotuzdörtbinikiyüzellibir Türk Lirası), 1.775.686,-TL (Birmilyonyediyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksenaltı Türk Lirası) 1.952.189,-TL (Birmilyondokuzyüzelliikibinyüzseksendokuz Türk Lirası),

3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası) 234.251,-TL (İkiyüzotuzdörtbinikiyüzellibir Türk Lirası), 1.775.686,-TL (Birmilyonyediyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksenaltı Türk Lirası) 1.952.189,-TL (Birmilyondokuzyüzelliikibinyüzseksendokuz Türk Lirası),

ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 177.556,-TL (Yüzyetmişyedibinbeşyüzellialtı Türk Lirası) 195.205,-TL (Yüzdoksanbeşbinikiyüzbeş Türk Lirası),

d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 53.261,-TL (Elliüçbinikiyüzaltmışbir Türk Lirası) 58.555,-TL (Ellisekizbinbeşyüzellibeş Türk Lirası), 17.744,-TL (Onyedibinyediyüzkırkdört Türk Lirası) 19.507,-TL (Ondokuzbinbeşyüzyedi Türk Lirası),

e) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 355.126,-TL (Üçyüzellibeşbinyüzyirmialtı Türk Lirası) 390.425,-TL (Üçyüzdoksanbindörtyüzyirmibeş Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 562.165,-TL (Beşyüzaltmışikibinyüzaltmışbeş Türk Lirası) 618.044,-TL (Altıyüzonsekizbinkırkdört Türk Lirası), 3.372,-TL (Üçbinüçyüzyetmişiki Türk Lirası) 3.707,-TL (Üçbinyediyüzyedi Türk Lirası), 2.248.663,-TL (İkimilyonikiyüzkırksekizbinaltıyüzaltmışüç Türk Lirası) 2.472.180,-TL (İkimilyondörtyüzyetmişikibinyüzseksen Türk Lirası), 6.745,-TL (Altıbinyediyüzkırkbeş Türk Lirası) 7.415,-TL (Yedibindörtyüzonbeş Türk Lirası), 16.864.973,-TL (Onaltımilyonsekizyüzaltmışdörtbindokuzyüzyetmişüç Türk Lirası) 18.541.351,-TL (Onsekizmilyonbeşyüzkırkbirbinüçyüzellibir Türk Lirası), 10.118,-TL (Onbinyüzonsekiz Türk Lirası) 11.123,-TL (Onbirbinyüzyirmiüç Türk Lirası), 13.491,-TL (Onüçbindörtyüzdoksanbir Türk Lirası) 14.832,-TL (Ondörtbinsekizyüzotuziki Türk Lirası),

f) 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 197.091,-TL (Yüzdoksanyedibindoksanbir Türk Lirası) 216.681,-TL (İkiyüzonaltıbinaltıyüzseksenbir Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

(2) Yukarıda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin olarak, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

Önceki bütçe statüleri

MADDE 4 – (1) İdarelerin tabi oldukları eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.