2017 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Yayımlandı, 2017 Yılı İnşaat Maliyetlerini Hesap Edebilirsiniz

2017 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Yayımlandı, 2017 yılı inşaat maliyetlerini hesap edebilirsiniz

2017 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri resmi gazetede 5 Mayıs 2017 tarihinde yayımlandı. İnşaat birim maliyetleri hesaplamak için yapı yaklaşık birim maliyetlerinin bilinmesi ve hesaplamanın buna uyarlı yapılması gerekmektedir.

İnşaat birim maliyetlerinin 2017 yılındaki fiyatlarına baktığımızda, genel giderler ve yüklenici karının ayrıştırıldığı ve yüklenici karının % 10 olarak belirlendiği görülmektedir. Genel giderler ve yüklenici karının % 25 olarak ele alınması uygulaması yerine ayrıştırmaya gidilmiştir. Yapı yaklaşık birim fiyatlarında yüklenici karı ve genel giderler bulunmaktadır.

2018 yılı için yapılacak belirlemeleri malihakem sitesinden takip edebilirsiniz.

 

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2017 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yapı yaklaşık birim maliyetleri

MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2017 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

 

Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar

MADDE 2 – (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2017 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2017 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.