1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  İş ortaklığının bilanço ve gelir tablolarını ihaleye katılırken ayrı ayrı sunması gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilanço ve mali tablolarını serbest muhasebeci mali müşavir onaylı olarak sunan isteklinin KİK0.25/1 numaralı standart formu doldurarak teklif zarfı içinde sunmaları zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Meslek mensubu, YMM veya SMMM, tarafından onaylanmış ve kaşelenmiş bir bilanço veya ciro gibi belgeler hukuka uygunluk karinesinden yararlanabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilanço bilgilerini gösteren belgeler fotokopi olması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  İhale tarihinden sonra idareye sunulan dilekçe ile tamamlanan eksik belgenin ve/veya düzeltilmiş mali verilerin (Bilanço bilgilerinin) ihale tarihi itibarıyla değerlendirme dışı bırakılması gereken teklifi geçerli hale getirir mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilanço bilgilerinin 2014 yılına ait olmasına rağmen belge üzerinde 2013 yılı yazılması idarenin teklif ekinde verilen mizandan bunu anlayabilmesi durumunda isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerek var mıdır?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilanço bilgilerinde yukarı doğru yuvarlama yapılması mevzuata aykırı olsa da ekte sunulan bilançolarda bu hesaplama yapılabilir mi ve istekli bu sebeple ihale dışı bırakılabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Hizmet alım ihalelerinde mali yeterliliğin nasıl hesaplanması gerektiğine dair karar olup, banka borcunun sıfır olması yeterliğe engel değildir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  İhalenin 26.06.2015 tarihinde yapıldığı dikkate alındığında anılan isteklinin 2014, 2013 ve 2012 yıllarına ait bilançolarını birlikte sunması ve söz konusu bilançolardaki verilerin parasal tutarlarının ortalaması alınarak yeterlilik kriterlerini sağlayıp sağlamadığının tespit edilebilmesi mümkünken, ihalenin yapıldığı tarihten bir önceki yıl sunulmadan 2013, 2012 ve 2011 yıllarına ait bilançoların sunan istekli teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Kısa vadeli banka borçlarının tespiti için sadece 300 Banka Kredileri hesabına bakılması yeterli midir? Yoksa kısa vadede bankaya olan tüm borçlara bakılması ve değerlendirmenin buna göre yapılması mı gerekir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  İhaleye ait ilan ve idari şartnamede bilanço veya eşdeğer belgeler ile iş hacmine ilişkin olarak istenilen belgelerde yeterlik kriteri olarak öngörülen oranlar birbirinden farklı olamaz ve idari şartnamede öngörülen oranların mevzuat uyarınca istenilmesi gereken oranlardan daha yüksek oran olmaması gerekir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  04.05.2015 tarihinde yapılan ihaleye katılan istekliler tarafından yeterlik kriterleri kapsamında 2014 yılına ait bilanço bilgilerinin, 2014 yılı verilerinin kriterleri sağlayamadığı durumlarda ise 2014 yılı ile birlikte 2013 yılına ait bilanço bilgilerinin tevsikinin yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku