1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Teknik Personel

  Yapım işinde mimar ve inşaat mühendisi bulundurulması zorunluluğu olmasına rağmen, mimarlık işinin olmaması durumunda, mimar bulundurulmadığından dolayı ceza kesilebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Teknik Personel

  Teknik personel zorunluluğu, ilgili teknik personelin uzmanlık alanına giren imalatlar olduğu müddetçe mi aranmalıdır? Yoksa sürekli işbaşında bulunması gerekir mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Teknik Personel

  Teknik personelin SGK kayıtlarının olmaması, işbaşında çalışmadığı anlamına gelir mi? Bu sebeple teknik personel eksikliği cezasına hükmedilir mi? Cezaya hükmedilmesi halinde sorumluluk kime ait olur.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Teknik Personel

  İş başında bulundurulması gereken teknik personelin sözleşmede öngörülen deneyim süresine sahip olmadığı gerekçesiyle ceza kesilmesinin mevzuata aykırı olduğu.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Teknik Personel

  Teknik personelin idareye geç bildirildiği gerekçesiyle ceza kesilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Teknik Personel

  Yapım işlerinde teknik personelin idareye zamanında bildirilmemesi halinde, düzenleme varsa, ceza kesintisi yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Teknik Personel

  Yapım işinde Mimar ünvanlı pozisyon için yüklenici tarafından önerilen ve İdarece sözleşme ve şartnamede belirlenen yeterli deneyime sahip olmadığı anlaşılan kişi için herhangi bir itiraz belirtilmediği; söz konusu kişinin fiilen bu yapım işinde çalışması sebebiyle kamu zararı oluşmadığı bu sebeple ilişik bulunmadığına karar verilmiştir.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Teknik Personel

  Teknik personelin idareye geç bildirilmesi durumu için herhangi bir ceza öngörülmediğinden ve teknik personelin SGK kayıtları işle uyumlu olduğundan, idareye geç bildirilen teknik personel için ceza kesilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Teknik Personel

  Teknik personelin işi başında bulunmadığına dair tespitin Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği hükümlerine göre yapılması gerekmekte olup, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan hizmet dökümü belgesine göre teknik personelin yüklenici firmada çalışmadığından hareketle ceza kesintisi yapılamayacağı,

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Teknik Personel

  İş başında bulunması gereken teknik personel, bulunması gereken sürenin bir kısmında iş başında bulunmamışsa, yalnızca bu sürenin tespiti ve bu süredeki gün sayısı kadar günlük ceza kesintisi söz konusu olacağından böyle bir tespit yapılmaksızın, yalnızca teknik personelin SSK primlerinin yatırılmamış olması gerekçesiyle tazmin hükmü verilemeyeceği.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Teknik Personel

  Kendi nam ve hesabına çalışan ve buna ilişkin fatura vb. kanıtlayıcı belgeleri ibraz eden teknik personel için ceza kesilmesine gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Teknik Personel

  İş başında bulunması gereken teknik personele ilişkin tutanak tutulmuş ancak ceza kesilmemişse, yüklenici hakkında icra takibi başlatılmış olmasının tazmin hükmünün kaldırılmasını gerektirmeyeceği.

  Devamını Oku