Teminat Mektuplarının Haczi?
İdarede bulunan teminat mektupları üzerine haciz veya tedbir konulabilir mi?
Cevap : Teminat Mektuplarının Haczi?
Sitede yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararında; taahhüdün ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin için alınan teminat mektuplarının, yükleniciler tarafından bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, idarece teminatların Hazineye irad kaydını teminen, teminatlar üzerine tedbir konulmasının veya haczinin yasaklanmasının ve dolayısıyla bu yöndeki Kanun hükmünün Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verildiği görülmektedir.
Cevap : Teminat Mektuplarının Haczi?
Kamu İhale Kanununa göre, idarece alınan teminat mektupları haczedilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz. Bu yöndeki kararlara karşı, "haczedilmezlik şikayeti", "itiraz" yoluna gidilebilir.
Öte yandan, yükleniciler tarafından idarede bulunan teminat mektuplarının, irad kaydedilmesi veya idare alacağına mahsuben nakde çevrilmesi ihtimaline karşı, tedbir kararı alma yoluna gidilmektedir.
Buna engel bir hukuki düzenlemeye ve yargı kararına rastlamadım.