Teknik Şartnamede Marka ve Model Belirtme
Teknik Şartnamede marka ve model belirtilebilir mi?
Cevap : Teknik Şartnamede Marka ve Model Belirtme
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun Temel İlkeler başlıklı 5 inci maddesinde, "İdarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu;” hükmüne; Şartnameler başlıklı 12 nci maddesinde, "... İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği, bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı, teknik şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemeyeceği, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemeyeceği," hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik Şartname” başlıklı 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında, “Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur.” hükmüne; 3 üncü fıkrasında, “Teknik şartnamede, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda zikredilen düzenlemeler mucibince; teknik şartnamede, ihalede rekabet ortamının sağlanarak fırsat eşitliğinin temini maksadıyla belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmemesinin gerektiği esas olmakla birlikte; ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilmesinin mümkün olduğu cihetle, alım konusu ürünün bu çerçevede değerlendirilerek, şayet ürünün ulusal ve/veya uluslar arası teknik standartı bulunmuyor veya teknik özelliklerini belirlemek mümkün değilse marka veya modeli belirtilmekle birlikte, ayrıca veya dengi-muadili ibaresine yer verilebilecektir.