Kısmi Kabul Yapılan İşlerde Gecikme Cezası Tatbiki
Kısmi kabul yapılan işlerde gecikme cezası;
- Toplam sözleşme bedeli üzerinden mi?
- Teslim edilmeyen kısma ilişkin bedel üzerinden mi Tahsil edilir?
Cevap : Kısmi Kabul Yapılan İşlerde Gecikme Cezası Tatbiki
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 5 inci maddesinde, “Bu Kanunun uygulanmasında uygulama birliğini sağlamak üzere mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmeler Resmi Gazetede yayımlanır.
(Değişik ikinci fıkra: 20/11/2008-5812/31 md.) İdarelerce yapılacak sözleşmeler Tip Sözleşme hükümleri esas alınarak düzenlenir.” hükmü mevcuttur.
Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Ek 7’de Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşme mevcut olup, anılan Tip Sözleşme’nin 34.2. maddesinde, “Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin …..( yazıyla) oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmü bulunmakta, anılan madde ile ilgili dip notta ise, “İdare, kısmi kabul yapılması öngörülen ihalede bu maddeyi aşağıdaki şekilde yazacaktır:
“Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın/işin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi/bitirmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen/bitirilmeyen kısmın bedelinin …………………[ İdare, onbinde birden az, yüzde ikiden fazla olmamak üzere belirlediği ceza oranını yazıyla buraya yazacaktır.] oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmü zikredilmiştir.
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 25/11/2009 tarihli ve E.2009/8975-K.2009/13832 sayılı Kararı’nda da, “… Davaya konu taraflar arasındaki sözleşmenin 17.1. maddesinde, ‘… iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği taktirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerde, sözleşme bedeli üzerinden %5 oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı, hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz.’ hükmü düzenlenmiştir. Maddede geçen, sözleşme bedeli ifadesini, süresinde teslimi yapılan malzeme bedellerini de kapsayacak şekilde sözleşmenin tüm miktarı olarak değil, sadece sözleşmeye aykırı şekilde ‘teslimi geç yapılan malzemeye isabet eden bedel’ olarak kabul etmek gerekir." denilmiştir.