İşçi Ücretlerinin Ödenmesinde Kanuna Aykırı Hareket Edilmesi
Cevap : İşçi Ücretlerinin Ödenmesinde Kanuna Aykırı Hareket Edilmesi
İş Kanunu’nun 102 nci maddesine göre; işçinin ücret ödemelerini süresi içinde kasden ödemeyen veya eksik ödeyen, belirlenen asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye, aynı Kanun’un 108 inci maddesine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce, bu durumda olan her işçi ve her ay için belirlenen tutarda idari para cezası verilir.