İhale Komisyonu Üye Sayısı
İhale komisyonu üye sayısı, ihale sürecinde değişebilir mi?
Örneğin, 7 kişinin ihale komisyonu üyesi olarak belirlenmesine rağmen, 5 üye ile ihale sonuçlandırılabilir mi?
Cevap : İhale Komisyonu Üye Sayısı
Bu yönde Kamu İhale Kurulu Kararları ve yargı kararları da bulunmaktadır
Cevap : İhale Komisyonu Üye Sayısı
4734 sayılı Kanun'un 6 ncı maddesinde, "İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir....
İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır." hükmü bulunmaktadır.
Kamu İhale Genel Tebliğinde de (Madde 5.9) "İhale komisyonunun eksiksiz toplanıp karar vermesi gerektiğinden, eksik üye ile ihale komisyon kararı alınamaz" denilmektedir.
Bu çerçevede, Kanuna uygun olarak oluşturulan ihale komisyonu üye sayısında herhangi bir değişikliğe gidilmeksizin, ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.