Hakediş Üzerindeki Haciz Kararının İşçi Alacaklarına Etkisi
Hakediş üzerine konulan haciz kararı, işçi alacaklarını kapsar mı?
Cevap : Hakediş Üzerindeki Haciz Kararının İşçi Alacaklarına Etkisi
5510 sayılı Kanun'un 90 ncı maddesi, "(Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/54 md.) İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilir. İşverenlerin, kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, bankalar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar nezdindeki her çeşit alacak, teminat ve hakedişleri üzerinde işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Kurum alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder." şeklindedir.
İş Kanunu'nun 36 ncı maddedesinde de, "Anılan müteahhitlerin bu işverenlerdeki her çeşit teminat ve hakedişleri üzerinde yapılacak her türlü devir ve el değiştirme işlemleri veya haciz ve icra takibi bu işte çalışan işçilerin ücret alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder." düzenlemesi bulunmaktadır.
Aktarılan Kanun hükümlerine göre, yüklenicilerin hakedişleri üzerine konulan haciz kararları işçi alacaklarını kapsamamaktadır. Adı üzerinde, yüklenicilerin değil, işçilerin alacakları, ...
Dolayısıyla, yüklenicilerin borcu sebebiyle işçilerin alacaklarının haczi Kanunen mümkün değildir.