Dolu Kadrodageçici Ayrılmalar Dolayısıyla Vekalet Durumunda Farklı Zam ve Tazminatlar
DOLU KADRO'YA VEKALET EDEN KİŞİ 3 AYDAN SONRA FARKLI ZAM VE TAZMİNATLARI ALABİLİR Mİ?
657 sayılı Yasanın 86.maddesi uyarınca asilin başka bir kadroya vekalet etmesi durumunda yerine vekalet eden personele farklı zam ve tazminatlar ödenir mi?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasında “Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinde veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.” denilmektedir.
Dördüncü fıkrasında “Aynı kurumdan (birinci fıkrada) sayılan ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için ...vekalet aylığı ödenir.”,hükmü yer almaktadır.
657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci, dördüncü fıkrasında yer alan hükümler çerçevesinde, söz konusu kadrolarda görevli memurların, kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma sebepleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde bu kadrolara vekaleten atama yapılabileceği mümkün bulunmaktadır.
Öte yandan, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 2006/10344 sayılı kararı yürürlükte olup, kararın 9.Maddesinin 2) aa) Esas ve usule ilişkin olarak yukarıda belirtilen şartları bir arada taşımayanlara, bb) Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminer nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere, cc) Vekaletleri esnasında yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, vekalet görevine ilişkin olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs, seminer ve benzeri nedenlerle vekalet görevine ara verenlere (ara verdikleri günler için),
vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez. denilmektedir.
Halbuki 657 sayılı Kanunun 86 maddesinin 4.fıkrası "05.07.2012tarihli ve E.2012/11,K.2012/104 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiştir." Mahkemenin bu hükmü karşısında 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9.ncu maddesinde geçici ayrılmalar nedeniyle farklı zam ve tazminatların ödenemez dediğinden BKK ile Yasanın bu fıkrası uygulamada çelişki oluşmuştur.

Zira Yan Ödemeye ilişkin BKK 2006 dan beri değişmemiş uygulamaya devam edilmektedir. Oysaki BKK na dayanak oluşturan 657 sayılı yasanın 4.fıkrası ise 2012 yılında Anayasa Mahkemesi ile iptal edilmiştir.Söz konusu kararın (a) bendinin 2.fıkrasında belirtilen geçici ayrılmalar nedeniyle birinin vekalet etmesi durumunda 3 aydan sonra farklı zam ve tazminatları alabilir diye yorumluyorum. Çünkü Mahkeme karar ıle bu madde fıkrası da yok hükmünde olup asıl hükmün bulunduğu düzenlenen madde karşısın da hükmü kalmamıştır.
Başka bir anlatımla Yasanın 1nci fıkrası yani geçici ayrılmalar halinde bu fıkra, bu durumlarda anılan kadroya vekalet durumunda yapılacak işlemi belirtmektedir. Yan ödeme kararnamesinde ise ödemelerin hangi hallerde ödeme yapılıp yapılmayacağını belirlemektedir.Yani vekaletler de görevin fiilen yürütüldüğü sürece izin ,rapor eğitim gibi nedenlerle vekalet edilmediği dönemlerde vekalet aylığının ve farklı ödemelerin yapılmaması için hükümlerle belirler.
Cevap : Dolu Kadrodageçici Ayrılmalar Dolayısıyla Vekalet Durumunda Farklı Zam ve Tazminatlar
İyi günler; değerli bilginiz ve katkılarınız için teşekkür ederiz.