Damga Vergisinin İadesi
İdarece sözleşmenin sona erdirilmesi halinde, ihale ve sözleşme sebebiyle ödenen damga vergisinin yükleniciye iadesi gerekir mi?
Cevap : Damga Vergisinin İadesi
Her ne kadar, 9 Ağustos 2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanun” un 28’inci maddesi ile;
“488 sayılı Kanuna ekli (1) Sayılı Tablonun;
b) “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasına aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.
“(4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)” düzenlemesi getirilmiş ise de; yargı merciileri tarafından, idareden kaynaklanan sebeplerle, bir başka deyişle idarenin kusuru sebebiyle ihalenin, KİK Kararı veya yargı kararı uyarınca iptal edilmesi üzerine, sözleşmenin sona erdirilmesi halinde, yüklenicinin yapmış olduğu masrafların, bu meyanda da, ödemiş olduğu karar ve sözleşme damga vergisi tutarının ödenmesine hükmedilmektedir.