Aylıklı Refakat İznınde Yetkili Amır
06MDOGAN BLOGSPOT.COM TR. ADRESİMDE BU KONUYU YAZDIM karsı fikri olan varsa yazabilirler
Cevap : Aylıklı Refakat İznınde Yetkili Amır
Admin Üye
http://06mdogan-06paylasalim.blogspot.com/2016/04/aylikli-refakat-iznini-verecek-amir.html adresindeki içerik şu şekildedir :


AYLIKLI REFAKAT İZNİNİ VERECEK AMİR

657 sayılı Kanunun 105 inci maddesini düzenleyen Hastalık ve refakat izni başlıklı maddesine eklenen son fıkra ile getirilen düzenlemede; " Ayrıca memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır." hükmüne yer verilmiştir.
Devlet memurunun refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi bilgilerini ihtiva etmesi gerekmektedir. Bu hususlardan birini içermeyen sağlık kurulu raporuna istinaden devlet memuruna refakat izni verilemez. Bu şartları yerine getiren bir il ve ilçede ki memurun konumuna göre bu aylıklı izin vermeye yetkili mercii kimlerdir.
Gerek 657 sayılı devlet Memurları Kanununda gerekse Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte açıkça bu hususta bir hüküm bulunmamaktadır.Yalnız DMK.nun izinler başlıklı bölümünde aylıksız izin verilmesinde yukarıda eklenen fıkra geregibelirtilen durumlar nedeniyle verilecek üç aya kadar refakat izni verilir.Aynı hüküm aylıksız izin verilmesinde de vardır.
Burada ücretli veya ücretsiz iznin verilmesinde aylık ve özlük hakları korunacağı belirtilmiştir. Bu hakların kullanılmasında özlük haklarına etkisi yönünden irdelendiğinde aylıksız izinlerin atamasının yapıldığı personel birimince bilinmesi gerekmektedir.Çünkü almakta olduğu derece ve kademesin ilgilendirmekte dolayısıyla da özlük haklarını etkilemektedir. Ancak aynı durumun aylıklı refakat izninin kullanılmasında özlük haklarına bir etkisi bulunmayacağından, bu yetkinin ilçe biriminde yetkili bulunan Kaymakam tarafından da kullanılması gerktiğini düşünüyorum.
Not:Devlet Personel Başkanlığı sitesinde de bu konuda verilmiş bir görüş yoktur.
Cevap : Aylıklı Refakat İznınde Yetkili Amır
Size zahmet olmazsa buraya da konuyu kısaca alabilir misiniz?