Alt Yükleniciler Hakkında Yasaklama Kararı
Alt yükleniciler hakkında yasaklama müeyyidesi tatbik edilebilir mi?
Cevap : Alt Yükleniciler Hakkında Yasaklama Kararı
4734 sayılı Kanun'un 11 nci maddesine göre, -maddede sayılanların- ihaleye katılamayacak durumda olmalarına rağmen doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları belirtilmiş,aynı Kanun'un 17 nci maddesi ile, bu durum yasak fiil veya davranış kabul edilmiş ve haklarında kamu ihalelerinden yasaklama müeyyidesinin tatbik edilmesi öngörülmüştür.
4735 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesine göre de, Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de onbeş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 27 nci madde hükümleri uygulanır.