Belediyeler Gıda Bankacılığı Yapan Derneklere Nakdi Yardım  Edebilir Mi?

Mali Yönetim Diğer Mevzuat Analizleri
BELEDİYELER GIDA BANKACILIĞI YAPAN DERNEKLERE NAKDİ YARDIM  EDEBİLİR Mİ?
Özeti :

Belediyelerin gıda yardımları yapan derneklere nakit yardım yapması kamu zararı oluşturtuğu iddiası zaman zaman dile getirilmektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Belediyelerimiz Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişileri olarak sosyal yardımlarda yapabilmektedirler.

İşte belediyelerin derneklere yapmış olduğu yardımların kamu zararı oluşturup oluşturmadığı zaman zaman tartışılmaktadır. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinde, Belediyenin mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla sosyal hizmet ve yardım hizmetlerini yapacağı veya yaptıracağı, gıda bankacılığı yapabileceği;

Aynı Kanun’un “Belediyenin giderleri” başlıklı 60’ıncı maddesinde de, dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar, yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri, sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler, belediye giderleri arasında sayılmıştır.

Dolayısıyla belediyelerin ihtiyaç sahibi kimselere yardımda bulunma, gıda bankacılığı yapma ve benzeri konularda harcamalarda bulunma görev ve yetkileri olup; bu hizmetleri dernek ve vakıflar aracılığıyla ortak hizmet projeleri kapsamında gerçekleştirme imkanları da bulunmaktadır.

2016 yılında alınan Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı ile Sayıştay, Belediye ile bir dernek arasında imzalanan protokol uyarınca sosyal yardım amacıyla hareket eden derneğe, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kişilere dağıtılmak üzere, şartlı yardımda bulunulmasında mevzuata aykırı bir husus bulunmadığına hükmetmiştir.